*استاد محترم جهت همکاری با کانون ابتدا فرم ثبت نام را تکمیل نمائید و سپس به پروفایل شخصی وارد شوید و اطلاعات خود را کامل تر کنید.

*پس از بررسی اطلاعات شما، جهت همکاری در لیست اساتید کانون قرار خواهید گرفت.